8. kongres Hrvatskog društva za medicinsku biokemiju
i laboratorijsku medicinu
s međunarodnim sudjelovanjem
22. – 26. rujan 2015. Rijeka, Hrvatska

Plenarni predavači

Utorak, 22. rujan 2015.
Uvodno predavanje: Razvoj kompetencija u biomedicini

Mestrovic A
Dr. sc. Arijana Meštrović
Zagreb, Hrvatska

Dr. sc. Arijana Meštrović je magistra farmacije s dugogodišnjim iskustvom u ljekarničkoj praksi i edukaciji. Aktivno je uključena u rad međunarodnih institucija kao što su FIP (International Pharmaceutical Federation), ACPE (Accreditation Council of Pharmacy Education), PCNE (Pharmaceutical Care Network of Europe), CoDEG (Competency Development and Evaluation Group) i Europharm Forum. Kroz vlastitu agenciju za savjetovanje i edukaciju Pharma Expert, sada s već 80-ak partnera, radi na implementaciji ljekarničke skrbi u ljekarnama, uvođenju novih usluga za pacijente, te razvoju ljekarničkih kompetencija u Hrvatskoj i cijeloj regiji, što je područje i njenog znanstvenog interesa. Trener je prodajnih, komunikacijskih i prezentacijskih vještina. Njena predavanja i radionice adresiraju sve kategorije ljekarničkih kompetencija – znanje, iskustvo i ponajviše motivaciju. Posvećena ideji da je implementacija i provedba napredne ljekarničke prakse na ovim prostorima moguća i nužna, u svojim predavanjima nudi praktična rješenja i alate za to ostvarenje kroz sustav cjeloživotnog usavršavanja. Surađuje sa svim strukovnim institucijama u regiji, te je često pozivani predavač i moderator na međunarodnim konferencijama.
Studentima farmacije u Zagrebu i Splitu, gdje je predavač i viši znanstveni asistent predaje Stručnu praksu, Društvenu farmaciju i Ljekarničku skrb. Trenutno se usavršava na American College of Clinical Pharmacy (Chicago, Illinois, USA) u području kliničke farmacije unutar specijalizacije Pharmacotherapy – Ambulatory Care. Predavač je i mentor na međunarodnom studiju farmacije na Cipru, Near East University gdje predaje Ljekarničku skrb i Kolaborativnu praksu. Globalni standard evaluacije i razvoja kompetencija FIP Global Competency Framework prilagodila je hrvatskom ljekarništvu razvijajući i usavršavajući ga u uspješno brendiranom ljekarničkom lancu FARMACIA u kojem je 5 godina kontinuirano radila s magistrama farmacije, farmaceutskim tehničarima i pripravnicima. Rezultate je objavila u AJPE (American Journal od Pharmacy Education) 2011. i 2012. godine, te u svom doktoratu.
Na temelju uspješnih implementacija istog modela u Srbiji, Makedoniji, Crnoj Gori, te Bosni i Hercegovini, reprezentira CoDEG na području cijele Europe. Predsjednica je FIP-ovog stručnog odbora za svjetski farmaceutski kongres i ekspertni član Odbora za farmaceutski praksu (FIP Board of Pharmaceutical Practice). Pri Hrvatskoj ljekarničkoj komori Predsjednica je Povjerenstva za unaprjeđenje ljekarničke prakse. U Hrvatskom farmaceutskom društvu aktivan je član Znanstvenog odbora za organizaciju stručnih skupova, savjetovanja i kongresa, te čest predavač i moderator na radionicama trajnog usavršavanja. Zajedno sa globalnim leaderom iz područja kvalitete edukacije u farmaciji, g. Michaelom Rousom (ACPE, SAD) koautor je FIP-ovog globalnog dokumenta Quality Assurance of Pharmacy Education: the FIP Global Framework 3. Unutar ovog partnerstva, također je stručni konzultant za TPA (Turkish Pharmacists Association, Ankara, Turkey) u reviziji edukacijskog modela za cjeloživotno usavršavanje farmaceuta u Turskoj koji je upravo u tijeku.


Srijeda, 23. rujan 2015.
Plenarno predavanje 1: Harmonizacija u laboratorijskoj medicini

Panteghini M
Prof. dr. sc. Mauro Panteghini
Milano, Italija

Prof. dr. sc. Mauro Panteghini, dr. med., specijalist laboratorijske medicine, redoviti je profesor Kliničke biokemije i Kliničke molekularne biologije na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Milanu, Italija. Trenutno obnaša funkcije pročelnika Katedre za kliničku biokemiju i kliničku molekularnu biologiju na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Milanu, pročelnika Odjela za laboratorijsku medicinu i pročelnika Laboratorija za kliničku patologiju sveučilišne bolnice „Luigi Sacco" u Milanu, Italija. Ravnatelj je Centra za mjernu sljedivost u laboratorijskoj medicini (CRIME) Sveučilišta u Milanu i voditelj Akreditiranog referentnog laboratorija priznatog od Odbora za sljedivost u laboratorijskoj medicini (JCTLM).
Prof. dr. sc. Panteghini je aktivan u brojnim nacionalnim i međunarodnim znanstvenim projektima iz područja laboratorijske medicine. Predsjednik je Europske federacije za kliničku kemiju i laboratorijsku medicinu (EFLM).
Autor je više od 450 znanstvenih i stručnih radova (h-indeks 43) te više od 420 sažetaka. Održao je više od 100 pozvanih predavanja na nacionalnim i međunarodnim kongresima te više od 170 prezentacija na stručnim skupovima i radionicama.


Četvrtak, 24. rujan 2015.
Plenarno predavanje 2: Indikatori kvalitete u laboratorijskoj medicini

Plebani M
Prof. dr. sc. Mario Plebani
Padova, Italija

Prof. dr. sc. Mario Plebani diplomirao je summa cum laude na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Padovi 1975. godine. Na istom sveučilištu položio je stručni staž, specijalizaciju iz laboratorijske medicine (1978. godine) i specijalizaciju iz gastroenterologije (1983). Redoviti je profesor Kliničke biokemije i Kliničke molekularne biologije na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Padovi. Predstojnik je Odjela za laboratorijsku medicinu Sveučilišne bolnice u Padovi i voditelj Centra za biomedicinska istraživanja, specijaliziranog centra za kvalitetu u laboratorijskoj medicini za regiju Veneto, Italija. Trenutno je član uprave Sveučilišta u Padovi gdje je od 2006. do 2012. godine bio voditelj za poslijediplomski studij iz Kliničke biokemije Medicinskog fakulteta, a od 2008. do 2012. godine voditelj Studija za zdravstvene tehnologe. Počasni je profesor na Fakultetu za farmaciju i biokemiju Sveučilišta u Buenos Airesu (Argentina). Od 2004. do 2008. godine bio je predsjednik Međunarodnog društva za enzimologiju, predsjednik Talijanskog društva za kliničku biokemiju i molekularnu kliničku biologiju bio je 2003. i 2007. - 2009. godine, a predsjednik Udruženja talijanskih društava za laboratorijsku medicinu (FISMeLAB) od 2009. do 2012. godine. Član je Radne grupe za biomarkere u kardiologiji Europskog društva za kardiologiju (ESC) i od nedavno član Radne grupe za biomarkere Društva za akutno kardiovaskularno liječenje (ACCA).
Prof. dr. sc. Plebani je glavni urednik časopisa Clinical Chemistry and Laboratory Medicine, jedan od glavnih urednika časopisa Diagnosis i pomoćni urednik časopisa International Journal of Biological Markers. Objavio je 880 znanstvenih i stručnih članaka, više od 900 sažetaka te nekoliko knjiga i poglavlja u knjigama, HI 64 (13351 citata, prosječno godišnje 371 citat) i čimbenik odjeka 877,495 u posljednje tri godine. Pozvani je predavač na mnogim nacionalnim i međunarodnim skupovima i konferencijama poput godišnjih sastanaka Američkog društva za kliničku kemiju (AACC) 1998., 2005. i 2007. – 2012. godine, Međunarodnim IFCC/EFCC kongresima u Firenci (1999), Kyotu (2002), IFCC-FESSC EuroMedLab u Pragu (2001), Barceloni (2003), Glasgowu (2005), Innsbrucku (2009), Berlinu (2012) i Milanu (2013). Kao počasni predavač na mnogim nacionalnim skupovima društava članica IFCC-a poput Australije, Ujedinjenog Kraljevstva, Irske, Španjolske, Švicarske, Belgije, Finske, Turske, Čilea, Argentine, Urugvaja i Perua. Dobitnik je mnogih nagrada poput nagrade za dostignuće i originalno istraživanje u kliničkoj enzimologiji, Međunarodnog društva za kliničku enzimologiju (ISE) 1991. godine; nagrada za poseban doprinos u razvoju upravljačkih procesa, Odjela za upravljačke procese AACC 2007. godine; nagrada za poseban doprinos sigurnosti pacijenata u području kliničkog laboratorija, AACC 2008. godine; Nagrada za međunarodne predavače Društva za kliničku biokemiju Ujedinjenog Kraljevstva 2011. godine; posebna nagrada za laboratorijsku medicinu i skrb o bolesniku; IFCC 2014. godine; nagrada za poseban doprinos u kliničkoj kemiji iz odabranih istraživačkih područja AACC/NACB 2014. godine; nagrada „Travelling Lecture" Kanadskog društva za kliničku kemiju 2014. godine.
Njegovo glavno područje istraživačkog interesa je kvaliteta u laboratorijskoj medicini, dijagnostičke i laboratorijske pogreške, biomarkeri u malignim i kardiovaskularnim bolestima i in vitro dijagnostika alergijskih bolesti.


Petak, 25. rujan 2015.
Plenarno predavanje 3: Značaj biološke varijabilnosti

Carobene
Anna Carobene
Milano, Italija

Anna Carobene diplomirala je Biologiju na Sveučilištu u Milanu 1991. godine. Specijalizaciju iz kliničke biokemije položila je 2004. godine na Sveučilištu u Milanu, Italija (70/70 cum laude). Od rujna 1991. godine radi u Laboratoriju za standardizaciju u kliničkoj kemiji bolnice San Raphaele u Milanu, Italija. Područje njezina rada je standardizacija iz područja lipida i enzima. Evaluirala je i razvila nove analitičke testove kao i nove biokemijske analizatore u suradnji s nekoliko proizvođača. Stručnjak je iz područja kontrole kvalitete, osiguranja kvalitete i upravljanja kvalitetom. Više od 10 godina bila je odgovorna za organizaciju vanjske kontrole kvalitete iz područja kliničke biokemije, hematologije, koagulacije i imunologije koja je uključivala oko 600 laboratorija u Italiji (2004. – 2013. godine). Objavila je nekoliko radova iz ovog područja s posebnim osvrtom na problem komutabilnosti kontrolnih materijala. Od 2012. godine član je Radne grupe za biološku varijabilnost (engl. Working Group on Biological Variation, WG-BV) Europske federacije za kliničku kemiju i laboratorijsku medicinu (engl. European Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine, EFLM). Radna grupa bavi se istraživanjem izvora varijabilnosti i razvila je kontrolnu listu (engl. checklist) za kritičku procjenu znanstvenih članaka iz područja biološke varijabilnosti. Voditelj je i koordinator projekta „Prikupljanje uzoraka zdravih dobrovoljaca za dopunu podataka o biološkoj varijabilnosti" (engl. Samples collection from healthy volunteers for BV Values Update) u koji je uključeno sedam Europskih laboratorija. Od travnja 2014. godine član je Radne grupe za izvrsnost (engl. Task Force on Proficiency Testing, TF-PT) Međunarodne federacije za kliničku kemiju i laboratorijsku medicinu (engl. International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine, IFCC). Od veljače 2015. godine član je Radne grupe za izradu baze podataka o biološkoj varijabilnosti (engl. Task Force of "Biological Variation database") pri EFLM-u. Cilj ove Radne grupe jest kritička procjena dostupne literature o biološkoj varijabilnosti i prikupljanje podataka koristeći kontrolnu listu u svrhu stvaranja nove baze podataka o biološkoj varijabilnosti na mrežnim stranicama EFLM-a.
Recenzent je u znanstvenim časopisima: Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (CCLM), Chimica Clinica Acta (CCA), Clinical Chemistry (Clin Chem) i Clinical Biochemistry (Clin Biochem).
Objavila je 17 radova u recenziranim znanstvenim časopisima te održala nekoliko predavanja na nacionalnim i međunarodnim kongresima.
Od 1998. do 2000. godine bila je predavač na kolegiju Biologija Fakulteta za psihološku medicinu i znanost u sportu Katoličkog Sveučilišta u Milanu. Od 2000. godine radi kao profesor na kolegiju Kemije i biokemije za fizioterapeute, a od 2008. godine predavač je na kolegiju Klinička biokemija i laboratorijska medicina, oba na Fakultetu medicine i kirurgije Sveučilišta Vita-Salute San Raffaele u Milanu, Italija.

Izradu mrežne stranice omogućio je Abbott logo