8. kongres Hrvatskog društva za medicinsku biokemiju
i laboratorijsku medicinu
s međunarodnim sudjelovanjem
22. – 26. rujan 2015. Rijeka, Hrvatska

Nagrada za najbolji poster

Ionizirani kalcij u serumu - utjecaj vremena od uzorkovanja do centrifugiranja uzorka i vremena od centrifugiranja do izrade analize
AntonijaPerović, Marina Njire Bratičević, Diana Ljubimir


Prihvaćeni posterski sažetci

Čestitamo svim autorima prihvaćenih posterskih sažetaka i autorima sažetaka odabranih za usmeno izlaganje na kongresu!

Popis svih prihvaćenih sažetaka i sažetaka odabranih za usmeno izlaganje dostupni su ovdje.

Hvala svim autorima koji su svojim sažetcima doprinijeli znanstvenom i stručnom sadržaju 8. kongresa HDMBLM.

Posteri će biti izloženi sve dane trajanja kongresa u prostoru za postersku izložbu, a prema šiframa postera kojima će biti označeni panoi. Posteri se postavljaju na odgovarajući pano od utorka, 22. rujna 2015. u 16:00 sati do srijede, 23. rujna 2015. u 12:00 sati, a moraju se ukloniti do petka, 25. rujna 2015. u 17:00 sati. Organizacijski odbor nije odgovoran za postere koji ostanu nakon zatvaranja kongresa.
Svakog dana, od srijede, 23. rujna 2015. do petka, 25. rujna 2015. u vremenu od 14:00 do 15:00 sati, bit će organizirana prezentacija postera u prostoru za postersku izložbu, a prema rasporedu dostupnom u konačnom programu kongresa. Svoj poster moći ćete predstaviti komisiji za ocjenu postera, a samo oni autori koji predstave svoj poster komisiji mogu ući u konkurenciju za vrijednu nagradu. Nagradu za najbolji poster dodijelit će komisija za ocjenu postera na zatvaranju kongresa.


Prijava sažetaka

Posljednji rok za prijavu posterskih sažetaka je 17. svibnja 2015. godine.

Posterski sažetak mogu prijaviti registrirani sudionici kongresa pri čemu nema ograničenja u broju prijavljenih sažetaka. Autor koji će usmeno izlagati posterski sažetak mora biti registrirani sudionik kongresa, ali ne mora biti prvi autor posterskog sažetka.

Sažetci će biti objavljeni u posebnom izdanju časopisa Biochemia Medica. Uvijet za objavu sažetka je plaćena kotizacija za sudjelovanje na kongresu jednog od autora sažetka.

Posterski sažetak može biti prijavljen u jednoj od sljedećih tema:

- Laboratorijska dijagnostika i praćenje zloćudnih bolesti
- Statistička obrada laboratorijskih podataka
- Harmonizacija u laboratorijskoj medicini
- Biljezi bolesti bubrega i mokraćnog sustava
- Molekularna dijagnostika
- Automatizacija laboratorijskih postupaka i procesa
- Akreditacija, organizacija, kvaliteta i upravljanje u laboratoriju
- Laboratorijska hematologija i koagulacija
- Predanalitička i poslijeanalitička faza laboratorijskog rada
- Ostalo

Upute za pripremu posterskog sažetka:

Sažetci se prijavljuju na hrvatskom i engleskom jeziku u obliku Word dokumenta (*.doc ili *.docx), a moraju biti pripremljeni prema sljedećim uputama:

Vrsta slova: Arial
Veličina slova: 12
Prored: Jednostruko
Poravnavanje: Lijevo
Bez tablica, slika i referenci
Izbjegavati korištenje nestandardnih kratica

Najveći dopušteni broj riječi u sažetku je 300 (bez naslova sažetka, imena i afilijacija autora)

Posterski sažetak mora sadržavati sljedeće podnaslove:

- Uvod – hipoteza i cilj
- Materijali/Ispitanici i metode – opis ispitanika/metoda korištenih u istraživanju, navedena statistička analiza
- Rezultati – dobiveni rezultati uz pripadajuće vrijednosti statističke značajnosti
- Zaključak – zaključak prema rezultatima i ciljevima istraživanja

Kvalitetu sažetaka ocjenjivat će Znanstveni odbor kongresa prema tehničkim i znanstvenim kriterijima:

- Priprema sažetka sukladno danim uputama
- Naslov sažetka koji odražava temu ili zaključak istraživanja
- Jasno postavljena hipoteza i cilj istraživanja
- Sustavno opisane korištene metode i ispitanici
- Primjereno korištenje statističkih metoda
- Rezultati iskazani primjerenim statističkim pokazateljima
- Zaključci proizlaze iz rezultata i sukladni su ciljevima istraživanja
- Znanstveni i stručni doprinos za laboratorijsku medicinu

Autori postera moraju biti navedeni punim imenom i prezimenom uz pripadajuće afilijacije. Ime autora koji će usmeno izlagati posterski sažetak mora biti podcrtano. Također je potrebno navesti adresu elektroničke pošte autora koji će usmeno izlagati posterski sažetak.

Autori postera koji budu izabrani za usmeno izlaganje bit će naknadno obaviješteni putem adrese elektroničke pošte i uvršteni u znanstveni program kongresa.

Tiskani posteri moraju biti širine 70 cm i visine 100 cm te izloženi na obilježenom panou. Svaki pano bit će obilježen brojem postera koji ću dodijeliti Organizacijski odbor kongresa. Posteri će biti izloženi sve dane trajanja kongresa. Posteri moraju biti postavljeni do srijede, 23. rujna 2015. godine u 12:00 sati , a uklonjeni do petka, 25. rujna 2015. godine do 17:00 sati. Organizacijski odbor nije odgovoran za postere koji ostanu nakon zatvaranja kongresa.

Prezentacija posterskih sažetaka pred komisijom za ocjenjivanje bit će organizirano svaki dan od 14:00 do 15:00 sati prema rasporedu objavljenom u konačnom programu kongresa. Mole se svi autori da budu prisutni ispred svojih postera kako bi ušli u izbor za nagradu za najbolji poster. Posteri čiji autori nisu prisutni za vrijeme prezentacije postera neće ući u izbor za spomenutu nagradu. Nagrada za najbolji poster bit će dodijeljena na svečanom zatvaranju kongresa u petak, 25. rujna 2015. godine.

Autor koji će usmeno izlagati poster zaprimit će automatsku potvrdu o uspješnoj prijavi posterskog sažetka na adresu elektroničke pošte koju je potrebno točno upisati u obrazac za prijavu sažetka.

Autori će biti obaviješteni o prihvaćanju sažetka najkasnije do 15. lipnja 2015. godine.


Prijava sažetaka je zatvorena

Izradu mrežne stranice omogućio je Abbott logo