8. kongres Hrvatskog društva za medicinsku biokemiju
i laboratorijsku medicinu
s međunarodnim sudjelovanjem
22. – 26. rujan 2015. Rijeka, Hrvatska

Znanstveni program

*predavanja na engleskom jeziku

 

Utorak, 22. rujan 2015.

 

17:30 – 18:30

Svečano otvaranje kongresa i pozdravne riječi

18:30 – 19:15

Uvodno predavanje

 

Razvoj kompetencija u biomedicini

Arijana Meštrović

 

 

 

Srijeda, 23. rujan 2015.

 

9:00 – 10:30

Simpozij 1 – Laboratorijska dijagnostika tumora

 

Voditelj: Daria Pašalić

9:00 – 9:25

Tumorski biljezi u laboratorijskoj dijagnostici*

Rafael Molina

9:25 –10:15

Debata: Prostata specifični antigen
Ante Reljić (Zagreb, Croatia) – negacijski stav
Igor Tomašković (Zagreb, Croatia) – afirmacijski stav

 

Odabrani posteri

10:15 – 10:20

Usporedba dviju ELISA metoda za određivanje koncentracije kalprotektina u stolici u pedijatrijskoj populaciji
Irena Linarić, Jasna Obuljen

10:20 – 10:25

Monoklonska gamapatija otkrivena pri pretraživanju na oligoklonski IgG tijekom dijagnostičke obrade multiple skleroze
Ines Vukasović, Andrea Tešija Kuna, Vanja Bašić Kes, Dubravka Čaržavec, Nada Vrkić

 

9:00 – 10:30

Simpozij 2 – Koagulacija

 

Voditelj: Dunja Rogić

9:00 – 9:25

Zašto uvodimo nove oralne antikoagulante?

Zdravka Poljaković

9:25 – 9:50

Laboratorijski pristup antikoagulantnim lijekovima*

Andreas Hillarp

9:50 – 10:15

Mjerenje antikoagulacijskih učinaka novih oralnih antikoagulanata – primjena u praksi

Désirée Coen Herak

 

Odabrani posteri

10:15 – 10:20

Jesu li trombocitne konstante korisne u procjeni trombopoetske aktivnosti koštane srži kod neonatusa sa naglim smanjenjem broja trombocita?
Ana Mlinarić, Gordana Fressl Juroš, Ivana Rako, Dunja Rogić

10:20 – 10:25

Analiza podataka o surogatnim biljezima kontaminacije uzoraka s K-EDTA
Lora Dukić, Nora Nikolac, Ana-Maria Šimundić

 

11:00 – 12:00

Plenarno predavanje 1

 

Voditelj: Ana-Maria Šimundić

 

Harmonizacija u laboratorijskoj medicini*

Mauro Panteghini

 

12:15 – 13:45

Industrijska radionica

 

Abbott Laboratories d.o.o. - Abbott Laboratories d.o.o. - Put prema unapređenju EBITDA sa ukupnim troškom vlasništva
Patrick Gontard, Group CEO of Citilab (Moscow) and founder of Gontard & CIE (Geneva)

 

 

12:15 – 13:45

Industrijska radionica

 

Roche d.o.o. - Kako poboljšati učinak laboratorija za sada, a i na dalje - cobas LabAdvance konzalting

 

15:30 – 17:00

Simpozij 3 – Harmonizacija

 

Voditelj: Lidija Bilić-Zulle

15:30 – 15:55

Harmonizacija u predanalitičkoj fazi

Ana-Maria Šimundić

15:55 – 16:20

Harmonizacija u analitičkoj fazi: deklaracije proizvođača

Nora Nikolac

16:20 – 16:45

Harmonizacija u poslijeanalitičkoj fazi: laboratorijski rezultati koji predstavljaju rizik za sigurnost bolesnika*

Eva Ajzner

 

Odabrani posteri

16:45 – 16:50

Terapijsko praćenje imunosupresiva: imunokemijska metoda u odnosu na tekućinsku kromatografiju s dvojnom spektrometrijom masa (LC-MS/MS)
Andrea Radeljak, Tajana Filipec-Kanižaj, Matea Zorić, Sonja Perkov, Zlata Flegar-Meštrić

16:50 – 16:55

Stabilnost laktata u uzorku plazme – alikvot ili NaF?
Ivana Rako, Ana Mlinarić, Gordana Fressl Juroš, Dunja Rogić

 

 

Četvrtak, 24. rujan 2015.

 

9:00 – 10:30

Simpozij 4 – Laboratorijska dijagnostika bolesti bubrega

 

Voditelj: Lorena Honović

9:00 – 9:25

Dijagnostički algoritmi za bolesti bubrega – uloga sedimenta mokraće i diferencijacije proteina u mokraći*

Walter G Guder

9:25 – 9:50

Procjena glomerularne filtracije – teorija i praksa

Vanja Radišić-Biljak

9:50 – 10:15

Akutno zatajenje bubrega

Lorena Honović

 

Odabrani posteri

10:15 – 10:20

Kapilarna elektroforeza u rutinskom određivanju HbA1c kod oboljelih od šećerne bolesti: Kratka analitička verifikacija i preliminarni klinički rezultati
Sandra Božičević, Vanja Radišić Biljak, Maja Krhač, Marijana Vučić Lovrenčić

10:20 – 10:25

Analitička verifikacija Combur10Test® M traka i urinskog analizatora Cobas u411
Alen Vrtarić, Nora Nikolac, Marijana Miler, Ana-Maria Šimundić

 

9:00 – 10:30

Simpozij 5 – Molekularna dijagnostika

 

Voditelj: Karmela Barišić

9:00 – 9:25

Molekularna dijagnostika i izazovi post-genomskog doba

Karmela Barišić

9:25 – 9:50

Nutrigenomika – prevencija ili liječenje

Daria Pašalić

9:50 – 10:15

Molekularna dijagnostika kronične opstrukcijske plućne bolesti

Lada Rumora

 

Odabrani posteri

10:15 – 10:20

Utjecaj polimorfizama CYP3A4/5 i CYP2D6 na serumske koncentracije risperidona i 9-hidroksirisperidona kod pacijenata na terapiji pripravkom risperidona s produljenim oslobađanjem
Lana Ganoci, Mila Lovrić, Maja Živković, Marina Šagud, Nada Božina

10:20 – 10:25

Ukupni bilirubin u serumu debelih/pretilih žena u postmenopauzi s metaboličkim sindromom
Aleksandra Klisic, Nebojsa Kavaric, Milovan Jovanovic

 

11:00 – 12:00

Plenarno predavanje 2

 

Voditelj: Lidija Bilić-Zulle

 

Indikatori kvalitete u laboratorijskoj medicini*

Mario Plebani

 

12:15 – 13:45

Industrijska radionica

 

Abbott Laboratories d.o.o. - Proaktivni servis, budućnost dostupna danas
Stephen Hodson, Commercial Service Director-Area Europe, Abbott Diagnostics

 

 

12:15 – 13:45

Industrijska radionica

 

Siemens d.d.
Rana dijagnostika akutnog infarkta miokarda sa osjetljivim Troponin I testom: novi algoritmi
Laurent Samson, Associate Director Siemens Healthcare Diagnostics
Određivanje specifičnih IgE, primjena u praksi
Mirjana Turkalj

 

 

13:50 – 15:20

Industrijska radionica

 

DiaSys Diagnostic Systems GmbH
Kardio-renalni sindrom (Lp(a), NEFA, LpPLA2, Cistatin C)
D-dimer u hitnoj dijagnostici
DiaSys automatizirani analizatori

 

15:30 – 17:00

Simpozij 6 – Predanalitička faza laboratorijskog rada

 

Voditelj: Ana-Maria Šimundić

15:30 – 15:55

Sigurnost laboratorijskih djelatnika: profilaksa nakon ubodnih incidenata

Zorica Šumarac

15:55 – 16:20

Racionalizacija u okviru pre-predanalitičke faze

Dunja Rogić

16:20 – 16:45

Jesu li uzorci 24-satnog urina pravilno skupljeni?

Željko Debeljak

 

Odabrani posteri

16:45 – 16:50

Ionizirani kalcij u serumu - utjecaj vremena od uzorkovanja do centrifugiranja uzorka i vremena od centrifugiranja do izrade analize
Antonija Perović, Marina Njire Bratičević, Diana Ljubimir

16:50 – 16:55

Vacuette® Glucomedics epruvete i prevalencija gestacijskog dijabetesa
Marija Kocijančić, Jelena Čargonja, Alma Delić Knežević

 

 

Petak, 25. rujan 2015.

 

9:00 – 10:30

Simpozij 7 – Laboratorijska automatizacija

 

Voditelj: Željko Debeljak

9:00 – 9:25

Automatizirana mikroskopija u laboratorijskoj medicini*

Giuseppe Lippi

9:25 – 9:50

Automatizacija predanalitičke faze laboratorijskog rada

Marijana Miler

9:50 – 10:15

Autovalidacija u kliničkom laboratoriju

Željka Vogrinc

 

Odabrani posteri

10:15 – 10:20

Verifikacija metode prealbumina na analizatoru Beckman Coulter AU680
Snježana Hrabrić Vlah, Davor Valenčić, Lidija Bilić-Zulle

10:20 – 10:25

Model provjere funkcionalnosti autovalidacijskog algoritma
Vladimira Rimac, Krešimir Kuleš, Željka Vogrinc, Dunja Rogić

 

9:00 – 10:30

Simpozij 8 – Biostatistika

 

Voditelj: Lidija Bilić-Zulle

9:00 – 9:25

Snaga studije i veličina uzorka: koliko veliki uzorak uistinu trebamo?*

Mary McHugh

9:25 – 9:50

Statistička obradba usporedbe mjernih postupaka

Mladen Petrovečki

9:50 – 10:15

Najčešće pogrješke u statističkoj obradi podataka i kako ih izbjeći

Lidija Bilić-Zulle

 

Odabrani posteri

10:15 – 10:20

Razlika verifikacijskih protokola za ispitivanje preciznosti primjenjena na rutinskim koagulacijskim pretragama
Sanda Jelisavac Ćosić, Désirée Coen Herak, Vanja Radišić Biljak

10:25 – 10:25

Izračun slobodnog testosterona: usporedba dvije formule
Tihana Pavošević, Iva Lukić, Sanja Mandić, Vesna Horvat, Vatroslav Šerić

 

11:00 – 12:00

Plenarno predavanje 3

 

Voditelj: Ana-Maria Šimundić

 

Značaj biološke varijabilnosti*

Anna Carobene

 

12:15 – 13:45

Industrijska radionica

 

Beckman Coulter d.o.o. – Antimilerov hormon: Klinička primjena
Sherry Faye

 

 

12:15 – 13:45

Industrijska radionica

 

Mes d.o.o. - Sysmex: Mijenjanje perspektive urinske i hematološke analize

 

15:30 – 17:00

Simpozij 9 – Upravljanje kvalitetom laboratorijskog rada

 

Voditelj: Nora Nikolac

15:30 – 15:55

Harmonizacija referentnih intervala*

Annette Thomas

15:55 – 16:20

Analitička kvaliteta temeljena na procjeni rizika

Adriana Unić

16:20 – 16:45

Mjerna nesigurnost

Ivana Ćelap

 

Odabrani posteri

16:45 – 16:50

Identifikacija laboratorijskih procesa s utjecajem na vremensko opterećenje laboratorijskog rada
Vesna Šupak Smolčić, Dragana Antončić, Ivana Vladilo, Eliza Bašić, Diana Jamaković, Dubravka Lenac, Jasna Marčelja, Snježana Salopek, Elizabeta Fišić, Lidija Bilić-Zulle

16:50 – 16:55

Utječe li nadzor Hrvatske akreditacijske agencije (HAA) na djelotvornije prijavljivanje nesukladnosti u laboratoriju?
Domagoj Marijančević, Adriana Unić

 

17:00 – 18:00

Zatvaranje kongresa

 

 

 

Izradu mrežne stranice omogućio je Abbott logo