8. kongres Hrvatskog društva za medicinsku biokemiju
i laboratorijsku medicinu
s međunarodnim sudjelovanjem
22. – 26. rujan 2015. Rijeka, Hrvatska

Kongresna predavanja

Uvodno predavanje:

Razvoj kompetencija u biomedicini
Arijana Meštrović (Zagreb, Croatia)

Plenarna predavanja:

Harmonizacija u laboratorijskoj medicini
Mauro Panteghini (Milano, Italy)

Indikatori kvalitete u laboratorijskoj medicini
Mario Plebani (Padova, Italy)

Značaj biološke varijabilnosti
Anna Carobene (Milano, Italy)

Simpozijska predavanja:

S1 – Laboratorijska dijagnostika tumora

Debata: Prostata specifični antigen
Ante Reljić (Zagreb, Croatia) – negacijski stav
Igor Tomašković (Zagreb, Croatia) – afirmacijski stav

Odabrani posteri:

Usporedba dviju ELISA metoda za određivanje koncentracije kalprotektina u stolici u pedijatrijskoj populaciji
Irena Linarić, Jasna Obuljen

Monoklonska gamapatija otkrivena pri pretraživanju na oligoklonski IgG tijekom dijagnostičke obrade multiple skleroze
Ines Vukasović, Andrea Tešija Kuna, Vanja Bašić Kes, Dubravka Čaržavec, Nada Vrkić

S2 – Koagulacija

Zašto uvodimo nove oralne antikoagulantne lijekove?
Zdravka Poljaković (Zagreb, Croatia)

Laboratorijski pristup antikoagulantnim lijekovima
Andreas Hillarp (Halmstad, Sweden)

Mjerenje antikoagulacijskih učinaka novih oralnih antikoagulanata – primjena u praksi
Désirée Coen Herak (Zagreb, Croatia)

Odabrani posteri:

Jesu li trombocitne konstante korisne u procjeni trombopoetske aktivnosti koštane srži kod neonatusa sa naglim smanjenjem broja trombocita?
Ana Mlinarić, Gordana Fressl Juroš, Ivana Rako, Dunja Rogić

Analiza podataka o surogatnim biljezima kontaminacije uzoraka s K-EDTA
Lora Dukić, Nora Nikolac, Ana-Maria Šimundić

S3 – Harmonizacija

Harmonizacija u predanalitičkoj fazi
Zorica Šumarac (Zagreb, Croatia)

Harmonizacija u analitičkoj fazi: deklaracije proizvođača
Nora Nikolac (Zagreb, Croatia)

Odabrani posteri:

Terapijsko praćenje imunosupresiva: imunokemijska metoda u odnosu na tekućinsku kromatografiju s dvojnom spektrometrijom masa (LC-MS/MS)
Andrea Radeljak, Tajana Filipec-Kanižaj, Matea Zorić, Sonja Perkov, Zlata Flegar-Meštrić

Stabilnost laktata u uzorku plazme – alikvot ili NaF?
Ivana Rako, Ana Mlinarić, Gordana Fressl Juroš, Dunja Rogić

S4 - Laboratorijska dijagnostika bolesti bubrega

Dijagnostički algoritmi za bolesti bubrega – uloga sedimenta mokraće i diferencijacije proteina u mokraći
Walter G. Guder (Munich, Germany)

Procjena glomerularne filtracije – teorija i praksa
Vanja Radišić-Biljak (Zagreb, Croatia)

Akutno zatajenje bubrega
Lorena Honović (Pula, Croatia)

Odabrani posteri:

Kapilarna elektroforeza u rutinskom određivanju HbA1c kod oboljelih od šećerne bolesti: Kratka analitička verifikacija i preliminarni klinički rezultati
Sandra Božičević, Vanja Radišić Biljak, Maja Krhač, Marijana Vučić Lovrenčić

Analitička verifikacija Combur10Test® M traka i urinskog analizatora Cobas u411
Alen Vrtarić, Nora Nikolac, Marijana Miler, Ana-Maria Šimundić

S5 - Molekularna dijagnostika

Molekularna dijagnostika i izazovi post-genomskog doba
Karmela Barišić (Zagreb, Croatia)

Nutrigenomika – prevencija ili liječenje
Daria Pašalić (Zagreb, Croatia)

Molekularna dijagnostika kronične opstrukcijske plućne bolesti
Lada Rumora (Zagreb, Croatia)

Odabrani posteri:

Utjecaj polimorfizama CYP3A4/5 i CYP2D6 na serumske koncentracije risperidona i 9-hidroksirisperidona kod pacijenata na terapiji pripravkom risperidona s produljenim oslobađanjem
Lana Ganoci, Mila Lovrić, Maja Živković, Marina Šagud, Nada Božina

S6 - Predanalitička faza laboratorijskog rada

Sigurnost laboratorijskih djelatnika: profilaksa nakon ubodnih incidenata
Zorica Šumarac (Belgrade, Serbia)

Racionalizacija u okviru pre-predanalitičke faze
Dunja Rogić (Zagreb, Croatia)

Jesu li uzorci 24-satnog urina pravilno skupljeni?
Željko Debeljak (Osijek, Croatia)

Odabrani posteri:

Ionizirani kalcij u serumu - utjecaj vremena od uzorkovanja do centrifugiranja uzorka i vremena od centrifugiranja do izrade analize
Antonija Perović, Marina Njire Bratičević, Diana Ljubimir

Vacuette® Glucomedics epruvete i prevalencija gestacijskog dijabetesa
Marija Kocijančić, Jelena Čargonja, Alma Delić Knežević

S7 - Laboratorijska automatizacija

Automatizirana mikroskopija u laboratorijskoj medicini
Ruggero Buonocore (Parma, Italy)

Automatizacija predanalitičke faze laboratorijskog rada
Marijana Miler (Zagreb, Croatia)

Autovalidacija u kliničkom laboratoriju
Željka Vogrinc (Zagreb, Croatia)

Odabrani posteri:

Verifikacija metode prealbumina na analizatoru Beckman Coulter AU680
Snježana Hrabrić Vlah, Davor Valenčić, Lidija Bilić-Zulle

Model provjere funkcionalnosti autovalidacijskog algoritma
Vladimira Rimac, Krešimir Kuleš, Željka Vogrinc, Dunja Rogić

S8 - Biostatistika

Snaga studije i veličina uzorka: trebamo li uistinu 100 sudionika?
Mary McHugh (San Diego, California, USA)

Statistička obradba usporedbe mjernih postupaka
Mladen Petrovečki (Zagreb, Croatia)

Najčešće pogrješke u statističkoj obradi podataka i kako ih izbjeći
Lidija Bilić-Zulle (Rijeka, Croatia)

Odabrani posteri:

Razlika verifikacijskih protokola za ispitivanje preciznosti primjenjena na rutinskim koagulacijskim pretragama
Sanda Jelisavac Ćosić, Désirée Coen Herak, Vanja Radišić Biljak

S9 - Upravljanje kvalitetom laboratorijskog rada

Harmonizacija referentnih intervala*
Annette Thomas (Cardiff, UK)

Analitička kvaliteta temeljena na procjeni rizika
Adriana Unić (Zagreb, Croatia)

Mjerna nesigurnost
Ivana Ćelap (Zagreb, Croatia)

Odabrani posteri:

Identifikacija laboratorijskih procesa s utjecajem na vremensko opterećenje laboratorijskog rada
Vesna Šupak Smolčić, Dragana Antončić, Ivana Vladilo, Eliza Bašić, Diana Jamaković, Dubravka Lenac, Jasna Marčelja, Snježana Salopek, Elizabeta Fišić, Lidija Bilić-Zulle

Utječe li nadzor Hrvatske akreditacijske agencije (HAA) na djelotvornije prijavljivanje nesukladnosti u laboratoriju?
Domagoj Marijančević, Adriana Unić

Izradu mrežne stranice omogućio je Abbott logo